نویسنده = مژگان حقیقی
پراکنش و تراکم خانواده گوازیم ماهیان در آب های دریای عمان (سیستان و بلوچستان)

دوره 3، شماره 12، دی 1391، صفحه 21-30

غلامرضا دریانبرد؛ فرهاد کیمرام؛ مژگان حقیقی