نویسنده = علی رضا راستگو
تخمین سطح غذایی درگونه‌های مختلف آبزیان با تأکید بر TrophLab (خلیج فارس و دریای عمان)

دوره 5، شماره 19، مهر 1393، صفحه 35-44

علی رضا راستگو؛ تورج ولی نسب؛ میثم طاولی