کلیدواژه‌ها = ماهی سفید
اثر سطوح مختلف چربی و پروتئین بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات تقریبی لاشه بچه ماهیان نورس سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

دوره 6، شماره 23، مهر 1394، صفحه 13-24

مصطفی تاتینا؛ مجید موسی پور شاجانی؛ علی حمیداوغلی؛ رضا طاعتی؛ مهتاب قریب خانی


اثر ترکیبات یونی اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum kamensky 1901) مهاجر به رودخانه سفید رود

دوره 2، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 31-36

سیده زهرا فلاح شمسی؛ شعبانعلی نظامی؛ حسین خارا؛ شهروز برادران نویری؛ علیرضا علیپور؛ نرگس علیجانپور؛ کاوه امیری