کلیدواژه‌ها = قزل آلای رنگین کمانmykiss) (Oncorhynchus