استقرار زیستگاه های مصنوعی (Artificial reefs)با تاکید بر پراکنش جوامع ایکتیوپلانکتونی درآب های استان هرمزگان(حوزه خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

 در این مطالعه آب های حوزه مرکزی و غرب استان هرمزگان در خلیج فارس(حدفاصل بین جنوب جزیره قشم تا جزیره هندورابی)، جهت مطالعه جوامع ایکتیوپلانکتونی مورد بررسی واقع شد. بدین منظور10 ترانسکت با فواصل طولی 10 مایل در نظر گرفته شد و هر ترانسکت به 3 ایستگاه شامل خطوط ساحلی تا عمق 10، 10 تا 20 و20 تا 30 متر تقسیم  و نمونه برداری ازایستگاه های دو(20- 10متر) هر ترانسکت  به صورت فصلی از فروردین لغایت اسفند ماه سال 86 صورت پذیرفت.  جهت نمونه برداری، از ابزارتور دوقلو  بونگو  با  اندازه چشمه 500 میکرون استفاده شد.  در طی این بررسی ایکتیوپلانکتون های متعلق به هفت خانواده شانک ماهیان، گاوماهیان،  شوریده ماهیان، شگ ماهیان، کفشک ماهیان، کفال ماهیان  و Bregmacerotidae  شناسایی شد.  نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تست توکی در سطح 95 درصد نشان داد فراوانی ایکتیوپلانکتون ها در دو حوزه غرب استان( حوزه بندر لنگه تا بندر حسینه و حوزه جزیره کیش)  با حوزه مرکزی( حوزه جزیره قشم) دارای اختلاف معنی داری بوده (05/0P<)، اما  بین دو حوزه بندر لنگه تا بندر حسینه و حوزه جزیره کیش در غرب استان تفاوت معنی داری مشاهده  نشد(05/0p>). نتایج حاصل از همین آزمون، نشان دهنده اختلاف معنی داری  بین فراوانی ایکتیوپلانکتون های مشاهده شده دربرخی فصول و ترانسکت ها نسبت به یکدیگر می باشد(05/0p<).  هر چند که حضور این جوامع در منطقه مورد بررسی دارای نوساناتی بوده، آب های ساحلی استان درمناطق مورد بررسی،  جهت استقرار زیستگاه های  مصنوعی به منظور تجمع لارو ماهیان  مناسب نتیجه گیری شد.

کلیدواژه‌ها