تعیین میزان اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در شش گونه میگوی پرورشی و دریایی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاریاری دکتر دادمان

چکیده

این تحقیق جهت تعیین میزان اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در بافت 6 گونه میگوی دریایی و پرورشی شامل گونه های میگوی موزی(Fenneropenaeus merguiensis)، ببری سبز(Penaeus semisulcatus)، سفید هندی(Fenneropenaeus indicus)، سرتیز(Metapenaeus affinis)، خنجری(Parapenaeopsis stylifera)و سفید غربی (Litopenaeus vannamei)،انجام شد. استخراج روغن از بافت گوشت میگوها به روش Bligh and Dyer, 1959  و با استفاده از  دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)  مدل HP-6820 صورت پذیرفت. مهمترین اسیدهای چرب امگا-3 شناخته شده در شش گونه میگو، شامل اسیدهای چرب EPA (C20:5n-3)، DHA (C22:6n-3) و ETE (C20:3n-3) بودند. فراوانترین اسیدهای چرب اشباع(SFA) اسید پالمیتیک (C16:0)، و فراوانترین اسیدهای چرب تک غیر اشباع، فرم سیس اسید اولئیک (C18:1n9) بود. همچنین نتایج حاکی از میزان بالای اسیدهای چرب امگا-3 نسبت به امگا-6 در نمونه ها بود. بیشترین میزان نسبت PUFA/ SFA در گونه میگوی سرتیز و برابر با mg/g04/1 و کمترین میزان این نسبت در گونه ببری سبز برابر با mg/g86/0مشاهده گردید. فراوانترین مقدار اسیدهای چرب در گونه میگوی سفید غربی پرورشی موجود بود.

کلیدواژه‌ها