بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت سیاه ماهی (Capoeta trutta) در رودخانه الوند استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل شیلات استان کرمانشاه

2 پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

          در این مطالعه برخی از ویژگی های بوم شناختی و زیست شناختی از قبیل سن، رشد و تولیدمثل جمعیت سیاه ماهی (Capoeta trutta) دررودخانه الوند استان کرمانشاه به مدت یک سال از مرداد ماه سال 1387 تا تیر ماه 1388 به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 6 گروه سنی (1، 2، 3، 4، 5، 6) در ماهیان رودخانه الوند شناسایی گردید. از 225 عدد ماهی صید شده تعداد 126 عدد  نر و 99 عدد ماده بودند. نسبت جنسی نر به ماده در این رودخانه : ♀1:♂ 27/1 بود. مطالعه فراوانی طولی، وزنی و سنی ماهیان این رودخانه نشان داد که ماهیان ماده در مقایسه با ماهیان نر به طول بلندتر، سن و وزن بیشتری می رسند. میانگین ضریب چاقی درماهیان این رودخانه 007/0±13/1 بدست آمدکه تفاوت معنی داری بین ماهیان نرو ماده وجود نداشت (05/0
 

کلیدواژه‌ها