پراکنش و تراکم خانواده گوازیم ماهیان در آب های دریای عمان (سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

2 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

خانواده گوازیم ماهیان و بویژه گوازیم دم رشته ای در صید تجاری آبهای جنوب ایران از اهمیت اقتصادی برخوردار بوده و از مقدار صید بالائی در شناورهای ترالر برخوردار می باشد. این تحقیق در آبهای دریای عمان (سیستان و بلوچستان) در مهرماه 1388 به منظور بررسی شاخص صید بر واحد سطح و پراکنش گوازیم ماهیان با شناور ترالر فردوس 1 انجام شد و در 63 ایستگاه به مدت یک ساعت نمونه برداری گردید. مقدار صید کل گوازیم ماهیان 6/3242 کیلوگرم بوده و گوازیم دم رشته ای با 4/53 درصد و گوازیم خال سیاه با 3/0 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار صید را داشتند. مقدار صید بر واحد تلاش گوازیم ماهیان و گوازیم دم رشته ای به ترتیب 4/451 و 7/242 کیلوگرم بر مایل مربع محاسبه شد و بیشترین فراوانی در اعماق بیش از 30 متر در مناطق مکی سر، تنگ و گوردیم مشاهده شد. بیشترین تراکم (شاخص صید بر واحد سطح) این ماهیان  در اعماق بیش از 30 متر در دریای عمان طی سالهای 1381 تا 1388مشاهده گردید. در دهه اخیر مقدار صید و شاخص صید بر واحد سطح گوازیم ماهیان در دریای عمان روندی افزایشی را نشان می دهد که حاکی از ثبات نسبی ذخایر این ماهیان می باشد.

کلیدواژه‌ها