تعیین مدل رشد میگوی سفیدغربی(Litopenaeus vannamei) در سیستم پرورشی نیمه متراکم مرکز میگوی گمیشان در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 استان گلستان، گرگان.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

این تحقیق در سه استخر یک هکتاری با تراکم 32 عدد پست لارو در متر مربع در مرکز آموزش و ترویج میگوی گمیشان در تابستان سال 1389 به منظور تعیین مدل رشد میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei)  و همچنین تاثیر پارامترهای مهم فیزیکی و شیمیائی آب بر روی رشد این گونه در طول دورة پرورش 114روزه ، انجام گردید. پارامترهای زیستی و غیرزیستی ثبت شده در طی دوران پرورش از قبیل وزن کل، دمای آب، میزان شفافیت، شوری، عمق، pHو اکسیژن محلول آب استخرها بودند، که متغیرهای مستقل غیر زیستی همبستگی های متفاوتی را در روش رگرسیون چندگانه پس رو  با متغیر وابسته رشد میگوها نشان دادند. در این میان افزایش درجه حرارت، کاهش شوری و ثبات در pH در رشد میگوی سفیدغربی بیشترین تأثیرگذاری را داشتند. مدل رشد می تواند برای پیش بینی تولید، و در نتیجه سوددهی، مکان های آبزی پروری جدید و یا راهکارهای جدید تولید استفاده گردد. متوسط درصد بازماندگی، برداشت در هکتار، وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه در سه استخر یک هکتاری مرکز میگوی گمیشان به ترتیب 61/3 ± 83 درصد، 55/38 ± 33/3827 کیلوگرم، 23/0 ± 26/14 گرم، 011/0 ± 3/1 و 01/0 ± 0147/0 بود.

کلیدواژه‌ها