بررسی رژیم غذایی ماهی شورت (Forsskål, 1775) Sillago sihama در آب های ساحلی بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

چکیده

      بررسی بر روی تغذیه ماهی شورت (Sillago sihama) از تیر ماه 1386 تا مرداد 1387 به مدت 14 ماه در آب های ساحلی شهر بندرعباس صورت پذیرفت. تعداد 572  عدد ماهی شورت ) 238 عدد نر306 عدد ماده و 28 عدد نابالغ ) مورد زیست سنجی، کالبد شکافی و بررسی زیستی قرار گرفت که در این تحقیق کمترین و بیشترین طول کل  و وزن بدن مشاهده شده به ترتیب 6 /10، 5/45 سانتی متر و 58/8 ،27/196 گرم  بود. میزان R2 محاسبه شده در رابطه های طول – وزن کل نشان دهنده همبستگی مثبت بین طول و وزن این ماهی است(R2>0.5). میزان b محاسبه شده برابر75/2 می باشد که نشان از رشد ایزومتریک دارد. بررسی ها نشان داد که این ماهی با دارا بودن میانگین طول نسبی روده  RLG = 0.47± 0.15، گوشتخوارمی باشد. بررسی تغییرات شاخص خالی بودن معده نشان از تغذیه متوسط این آبزی دارد (CV= 59.88). همچنین ترجیح غذایی (FP) برای هر نوع غذا محاسبه گردید که به ترتیب برای بنتوزها، سخت پوستان، ملوک، خرچنگ پهن، میگو، ماهی، پرتاران ، کرم های کم تار، صدف دوکفه ای (Clam)، پوسته کفزیان، دتریتوس، خرچنگ منزوی و آخوندک دریایی برابر 15/59، 82/12، 22/6، 99/5، 91/5، 09/3، 55/2، 05/2 ، 83/0 ، 56/0 ، 46/0 ، 20/0 و 16/0 بود. که غذای اصلی ماهیان را عمدتا بنتوزها ، غذای فرعی را سخت پوستان  و سایر اقلام غذایی منجمله مواد دتریتوس یافت شده به عنوان غذای تصادفی بودند که با توجه به یافته های مربوطه این ماهی بنتوز خوار می باشد. میزان تغذیه در اسفند ماه افزایش می یابد و در اردیبهشت ماه کاهش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها