بررسی اثر عصاره گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی ماده گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3 گروه علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تاثیرعصاره گیاه رازیانه بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی ماده گورامی سه خال ،در بهار 1391 در آزمایشگاه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی انجام پذیرفت .بدین منظور، 60 عدد ماهی نابالغ  با میانگین وزنی  3-2 گرم در 6 گروه که  شامل چهار گروه تیمار برای رازیانه (مقادیر 10 ، 20 ، 30 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی) و دو گروه شاهد (کنترل 1 دریافت کننده 20 میکرولیتر متانول و کنترل 2 بدون تزریق ) ،که هر گروه شامل 10 تکرار بود مورد بررسی قرار گرفت . در روز بیستم پس از پایان دوره آزمایش ماهی ها بیهوش و تشریح شدند. ساختار بافت شناسی تخمدان و درصد شاخص گنادی ماهی های تحت تیمار ، باگروه کنترل مقایسه گردید. نتایج    بدست   آمده   در  این  بررسی  در  مورد   شاخص  رشد  نشان  داد، که  اختلاف  آماری  معنی  داری  در تیمارهای تحت آزمایش  و گروه کنترل  وجود  نداشت ( 001/0 < P ).  از نظر GSI اختلاف آماری  معنی داری در تیمارهای آزمایشی و گروه کنترل مشاهده شد ( 001/0  P< ) . بررسی قطر و تعداد اووسیت ها نیز افزایش معنی داری را  بین تیمارهای تحت آزمایش به ویژه تیمار 6 در مقایسه با گروه کنترل نشان داد(001/0  P< ). توجه به  نتایج حاضر حاکی از تأثیر رازیانه بر رشدتخمدان و رسیدگی اووسیت ها می باشد.

کلیدواژه‌ها