تاثیر متقابل ویتامین Cو اسید فولیک برفاکتورهای رشد بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

چکیده

       ماهی شیپ از جمله ماهیان خاویاری دریای خزر است که برای آبزی پروری مناسب است. در این بین تهیه غذای مناسب این ماهی بسیار مهم می باشد. ویتامین ها ازجمله مواد غذایی مورد نیاز ماهیا ن خاویاری هستند که مطالعه کمی درباره آنها صورت گرفته است. به همین دلیل، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و اسید فولیک بر روند رشد، بچه ماهی شیپ انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار(هریک با سه تکرار) شامل تیمار شاهد (فاقد مکملهای ویتامین  C واسید فولیک) ، تیمار 1 (ویتامین C 200 + اسید فولیک 5/1)، تیمار 2 (ویتامین C 200 + اسید فولیک 5/3)، تیمار 3 (ویتامین C 200 + اسید فولیک 5/5)، تیمار 4 ( اسید فولیک 5/3) ، تیمار 5 (ویتامین C 200) و تیمار 6 (فاقد ویتامین C و اسید فولیک)بودند. این تحقیق به مدت 8 هفته انجام شد شد. پس از عادت دهی ماهیان با غذای دستی، تعداد 10 عدد ماهی شیپ( 66/1 ± 8/31 گرم) به هر یک از هجده تانک (به حجم آبی 500 لیتر) در نظر گرفته شده معرفی گردیدند. در پایان آزمایش در موارد میانگین وزن (WG)، میانگین طول کل، FCR، SGR، BWI، GR، CF، اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (05/0P<). بطوریکه بیشترین میانگین WG، طول کل، SGR، BWI و GR در تیمار3 ( 5/5 FA +200 C) و کمترین میزان WG، SGR، BWI، GR و CF در تیمار 6 (شاهد) مشاهده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مناسب ترین سطح پیشنهادی اسید فولیک در محدوده وزنی و دمایی مورد آزمایش 5/5 میلی گرم در کیلوگرم و ویتامین C 200 میلی گرم در کیلوگرم می باشد.

کلیدواژه‌ها