پویایی جمعیت و زیست شناسی تولید مثل گل خورک یال دار (Boleophthalmus dussumieri, Valenciennes, 1837) درخوریات استان هرمزگان، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

گل خورک یال دار (Boleophthalmus dussumieri, Valenciennes, 1837) از ماهیان شاخص در مناطق گلی جزر و مدی می باشد. نمونه برداری از 1461 ماهی با استفاده از دست صورت گرفت، ویژگی های تولید مثلی و جمعیتی این ماهی بصورت ماهانه از مهر1387 تا شهریور1388 به مدت 12 ماه مورد مطالعه قرارگرفت. میانگین طول این ماهی 6/3±7/14، حداقل و حداکثر طول کل به ترتیب 8/4 و 5/23 سانتی متر ثبت شدند. پارامترهای رشد ∞L وK برای این گونه به ترتیب5/24 سانتی متر و47/0(در سال) تخمین زده شدند. to این ماهی برابر با 37/0- و بیشینه سن آن 6 سال محاسبه شد. معادله رشد وان برتالانفی آن ((37/0-)- t)47/0-)exp-1)5/24= L(t)بدست آمد. در مجموع پنج گروه همزاد طولی با میانگین 63/6، 64/9، 6/14، 57/18و 72/20 سانتی متر در طی یک سال تشخیص داده شد، به علاوه بیشینه بازگشت شیلاتی این ماهی درخرداد ماه و به میزان 3/21 درصد بود. مرگ و میر طبیعی (M) گل خورک یال دار 15/1 (در سال) تعیین گردید. اوج رسیدگی جنسی برای گل خورک یال دار در فرودین ماه بدست آمد. نسبت جنسی ماده : نر به صورت 54/1:0 محاسبه شد و آزمون مربع کای اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>P). مقدار LM50 بر اساس طول کل، 5/13 سانتی متر بدست آمد. میانگین هم آوری مطلق، 1031±3952و هم‌آوری نسبی36±146عدد تخم برآورد گردید. رابطه طول کل- وزن کل برای گل خورک یال دار به صورت 3963/2 L027/0W= به دست آمد، آزمون t  بیانگر رشد ایزومتریک این ماهی می باشد. نتایج بیانگر آنست که جمعیت این ماهی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها