بررسی رژیم غذایی سپر ماهی پروانه ای دم بلند Gymnura poecilura در دریای عمان و تنگه هرمز؛ با تأکید بر جنسیت و کلاس طولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی رژیم غذایی و سطح غذایی بر روی سپر ماهی پروانه ای دم بلند (Gymnura poecilura) در دریای عمان و تنگه هرمز انجام شد. بدین منظور تعداد 58 نمونه از این گونه در طی چهار فصل از بهار تا زمستان سال 1393 به وسیله تور ترال کف جمع آوری گردید و نمونه‌ها به صورت قراردادی در دو کلاس طولی کوچک (70-35 سانتیمتر) و گروه بزرگ (108-70 سانتیمتر) بر اساس عرض دیسک تقسیم بندی شدند. جهت آنالیز آماری، اقلام غذایی خورده شده در هفت گروه قرار گرفتند که ماهیان استخوانی بیشترین اهمیت را در رژیم غذایی این گونه داشتند. همچنین اختلاف معنی داری در رژیم غذایی براساس جنسیت و کلاس های طولی مشاهده نشد. شاخص VI برای این گونه 68/70 محاسبه گردید که این آبزی را در دسته آبزیان نسبتأ کم خور قرار می‌دهد. خالی بودن تعداد زیاد معده‌ها را ‌می‌‌توان به جست و جوی این گونه و جابجایی برای یافتن غذا، نرخ متابولیسم، فرایند هضم و جذب، نوع طعمه و الگو‌های زمانی تغذیه ای نیز مرتبط دانست. همچنین نتایج نشان داد که گروه بزرگ در گونه G. poecilura دارای شاخص VI کمتری نسبت به گروه کوچک ‌می‌‌باشد، که این موضوع ‌می‌‌تواند به دلایل افزایش سرعت شنا، الگو‌های پراکنشی و بهبود توانایی گروه بزرگتر در شکار کردن باشد. بررسی سطح غذایی برای این گونه در جنس و گروه‌های طولی مختلف این گونه را در دسته شکارچیان بالای زنجیره غذایی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها