حذف رنگ Reactive blue4 از محلول آبی به وسیله کیتوزان استخراج شده از پوسته میگوهای هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رنگ ها مواد آلی سمی با ساختار پیچیده ای هستند که یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست محسوب می شوند. این
مطالعه در تابستان و پاییز 94 در شهرستان بندرعباس با هدف بررسی امکان سنجی استفاده از ذرات کیتوزان به عنوان بیوجاذب در
جذب رنگ Reactive blue 4 از محلول های آبی و بررسی ایزوترم و سینتیک جذب انجام گردید. این مطالعه تجربی به صورت
ناپیوسته انجام و اثر پارامترهای زمان تماس، pH ، غلظت اولیه رنگ و میزان جرم جاذب کیتوزان در حذف رنگ راکتیوبلو 4 بررسی
شد. داد ههای تجربی تعادل جذب با مدل های ایزوترم جذب Freundlich و Langmuir ارزیابی شد و نتایج توسط نرم افزار
Excel تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این مطالعه مشخص ساخت که کارایی جاذب در حذف رنگ Reactive blue 4
با افزایش pH و غلظت اولیه رنگ کاهش یافته و با افزایش زمان تماس و میزان جرم جاذب کارایی حذف رنگ افزایش یافته است.
در این مطالعه حداکثر ظرفیت جذب رنگ به ازای هر یک گرم جاذب 61 / 20 میلی گرم بدست آمد. همچنین نتایج نشان می دهند که
سینتیک فرآیند جذب از مدل سینتیک شبه درجه دو و داده های تعادلی از مدل ایزوترمی Freundlich پیروی می کند. در مجموع
نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که می توان از فرآیند جذب بر روی جاذب کیتوزان به عنوان یک روش موثر و کم
هزینه در جهت حذف Reactive blue 4 از محلول های آبی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها