بررسی تأثیر غلظت های مختلف سولفات مس بر تراکم ریزجلبک های (.chaetoceros sp ) و (. Skeletonema sp ) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روش های مختلف نسبت به کاهش تراکم آنها اقدام نمود، که یکی از رو شها، استفاده از سولفات مس می باشد. تحقیق با 5 تیمار و 3
تکرار در هر تیمار، در سال 1393 درآزمایشگاه کشت جلبک ایستگاه بندرگاه انجام گرفت. تغییرات تراکم جلبک های کیتوسروس
و اسکلتونما در غلظ تهای 0، 25 / 0، 5/ 0، 1 و 5/ 1 میلی گرم در لیتر از سولفات مس ) CuSO4.5H2O ( در مدت زما نهای 2،
4، 6، 12 ، 24 ، 48 ، 72 ، 84 و 96 ساعت در شرایط آزمایشگاهی تعیین شد. نتایج حاصله نشان داد که، استفاده از غلظ تهای 5/ 1 و
1 میلی گرم در لیتر از سولفات مس، پس از گذشت 2 ساعت از مواجهه، موجب کاهش تراکم در ریزجلب کهای کیتوسروس و
اسکلتونما م یشود. به طوری که در 48 ساعت پس از مواجهه تراکم سلول ها به شدت کاهش یافت. ریزجلب کهای کیتوسروس و
اسکلتونما در غلظ تهای 25 / 0 و 5/ 0 میلی گرم در لیتر به طور معنی داری از تیمارهای غلظت 5/ 1 و 1 میلی گرم در لیتر کاهش تراکم
کمتری داشتند ) Pریزجلبک کیتوسروس و اسکلتونما به ترتیب در تیمارهای غلظت 5/ 0 و 25 / 0 میلی گرم در لیتر به طور معنی داری در مقایسه با تیمار
شاهد افزایش یافت ) Pسلول، تراکم ریزجلبک اسکلتونما تا 48 ساعت پس از مواجهه از ریز جلبک کیتوسروس بیشتر و نسبت به هم اختلاف معنی دار
آماری داشتند ) Pاسکلتونما تراکم آنها به شدت کاهش یافت. از این رو می توان عنوان نمود که حساسیت ریزجلبک اسکلتونما نسبت به غلظ تهای
مختلف سولفات مس پس از گذشت 72 ساعت از زمان مواجهه بیشتر از ریزجلبک کیتوسروس م یباشد.

کلیدواژه‌ها