دوره و شماره: دوره 1، پیش شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-73 
مقایسه اثرات هندلینگ پس از صید، بر کیفیت و راندمان میگوی پرورشی استان هرمزگان

صفحه 1-13

یوسف آفتاب سوار؛ سید حسن جلیلی؛ محسن ملکوتی؛ حجت الله فروغی فرد؛ شهروز طاهری


تاثیـــر تــراکــم مولدین آرتمیـــا اورمیـانا درتولید سیست در استــخرهای پرورشی

صفحه 14-22

رضا احمدی؛ لطیف اسماعیلی؛ سیاوش گنجی؛ نعمت پیکران؛ امیر شعاع حسنی


بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Chlorella vulgaris و اثرات آن بر روی مواد مغذی پساب شهری

صفحه 64-72

حمیدرضا قیصری؛ سید محسن بصیری؛ سیده اطهره موسوی؛ مازیار یحیوی؛ محمدرضا طاهری زاده