دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، دی 1390، صفحه 1-77 
بررسی قابلیت ریزجلبکTetraselmis suecica در تصفیه پساب ثانویه شهری

صفحه 1-8

علیرضا افشاری؛ مازیار یحیوی؛ میرمسعمود سجادی؛ حسینعلی شیبک؛ عیسی عبدالعلیان


تاثیر پروبیوتیک دیواره‌ی سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae بر شاخص های رشد ماهیان انگشت قد شیپ (Acipenser nudiventris)

صفحه 53-62

عارف عاشورپور؛ عباسعلی زمینی؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ علیرضا شناور ماسوله