دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تیر 1391، صفحه 1-69 
بررسی آلودگی انگلی دیپلوستومیازیس در ماهیان سد مهاباد آذربایجان غربی

صفحه 1-8

داریوش آزادیخواه؛ سهراب رسولی؛ علی نکوئی فرد؛ سیروان رحیم پور؛ امین خدادادی؛ نیما بهبودی


بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت سیاه ماهی (Capoeta trutta) در رودخانه الوند استان کرمانشاه

صفحه 17-26

مجتبی پوریا؛ اصغر عبدلی؛ محمد کاظمیان؛ فتحعلی نوری؛ حسین خارا؛ فرشاد اجرایی


شناسایی گونه های خیار های دریایی در اطراف جزیره لارک (خلیج فارس)

صفحه 35-44

آیدا خزاعلی؛ مجید افخمی؛ کاظم درویش بسطامی؛ مازیار یحیوی؛ مانی مهین