دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، مهر 1391، صفحه 1-67