دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تیر 1392، صفحه 1-59 
مقایسه فاکتورهای ریخت سنجی جنس نر و ماده قزل آلای رنگین کمان پرورشی در ایران (Oncorhynchus mykiss )

صفحه 42-51

رقیه محمودی؛ مهدی سلطانی؛ عباس متین فر؛ سهراب رضوانی گیل کلایی؛ ابوالقاسم کمالی