دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، دی 1392، صفحه 1-63 
بررسی کیفیت آب استخرهای پرورش مولدین کپور ماهی روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان

صفحه 25-32

همایون حسین زاده صحافی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ منصور حمیدی نژاد؛ عبدالصاحب مرتضوی زاده؛ محمد ولایت زاده