دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، مهر 1393، صفحه 1-77