دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تیر 1393، صفحه 1-77 
بررسی انگلهای پوست و آبشش ماهی سفیدک(Schizothoraxzarudnyi)در منطقه سیستان

صفحه 1-12

احسان الهی مقدم؛ مهدی سلطانی؛ دلارام نخبه زارع؛ مصطفی غفاری؛ مجتبی نادری


اثرات نیترات روی Zn(NO3)2 بر بافت کبد ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

صفحه 13-20

علی حلاجیان؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ سورنا عبدالی؛ مهزاد شکوری